[ درباره ما ] [تماس با ما]

سازمان مجاز خدمات مهاجرتی، تحصیلی و سرمایه‌گذاری راستین کانادا

سیستم امتیازبندی برنامه مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان

سیستم کنونی امتیازبندی برنامه مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان از ماه مه سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد و هم اکنون (سال ۲۰۱۵) نیز لازم‌الاجرا است. خلاصه‌ای از مقررات جدید و معیارهای انتخاب مهاجر در این برنامه مهاجرتی در پی خواهد آمد.

معیار انتخاب مهاجر در برنامه فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان : مهاجران در این برنامه مهاجرتی بر اساس معیارهای شش گانه زیر انتخاب می‌شوند. این معیار‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:

  1. مهارت متقاضی در زبان‌های انگلیسی و یا فرانسه (ارائه مدرک الزامی است)
  2. میزان تحصیلات متقاضی (ارائه مدرک ارزشیابی شده الزامی است)
  3. پیشنهاد رسمی کار از کارفرمای کانادایی (امتیاز اضافه دارد ولی الزامی نیست)
  4. سابقه کار متقاضی
  5. سن متقاضی
  6. توان سازگاری و انطباقپذیری به محیط جدید زندگی (مهارت همسر متقاضی در زبان انگلیسی یا فرانسه، سابقه کار یا تحصیل متقاضی و یا همسر او در کانادا، پیشنهاد کار رسمی، داشتن فامیل درجه اول در کانادا برای متقاضی یا همسر وی)

سیستم امتیاز بندی: جدول زیر نحوه توزیع امتیاز مهاجرتی بین معیارهای انتخاب را نشان می‌هد.

معیار انتخاب
امتیاز
سطح تحصیلاتحداکثر ۲۵ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و فرانسهحداکثر ۲۸ امتیاز
سابقه کارحداکثر ۱۵ امتیاز
سن متقاضیحداکثر ۱۲ امتیاز
پیشنهاد رسمی کارحداکثر ۱۰ امتیاز
سازگاری و انطباق‌پذیریحداکثر ۱۰ امتیاز
جمع کل۱۰۰ امتیاز
امتیاز قبولی۶۷ امتیاز

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود  معیارهای انتخاب روی هم رفته دارای  ۱۰۰ امتیاز هستند. متقاضیانی که ۶۷ امتیاز از مجموع این ۱۰۰ امتیاز را دارا باشند، واجد شرایط درخواست مهاجرت به کانادا در این رده مهاجرتی هستند.

امتیاز اختصاص داده شده به مهارت و دانش زبان های رسمی کانادا: در مجموع حداکثر ۲۸ امتیاز به مهارت‌ زبانهای رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسه) تعلق می‌گیرد. ۲۴ امتیاز از این مجموع ۲۸ امتیاز به زبان اول و فقط ۴ امتیاز به زبان دوم اختصاص داده می‌شود. فقط متقاضیانی واجد شرایط خواهند بود که دانش زبان انگلیسی یا فرانسه آن‌ها در هر چهار مهارت شنیدن، خواندن یا درک مطلب، نوشتن و صحبت کردن برابر یا بیشتر از سطح هفت از معیار رسمی زبان در کانادا (CBL7) باشد.

سطح ۷ از معیار رسمی زبان در کانادا (CLB 7) چیست؟

Listening
Reading
Writing
Speaking
 
6.06.06.06.0IELTS-General
248206309 309TEF
4L4L4L4LCELPIP-G
7777CELPIP-G-2014

بر اساس جدول بالا متقاضیانی واجد شرایط هستند که نمره زبان آیلتس عمومی برابر یا بیشتر از ۶ داشته باشند. در صورتیکه زبان اول متقاضی فرانسه باشد بایستی حتما نمرات ردیف سوم مربوط به آزمون تف را دارا باشد.

جدول زیر برابری سطوح مختلف معیارهای سنجش زبان در کانادا به نمرات آزمون زبان انگلیسی آیلتس را نشان میدهد.

امتیاز به عنوان زبان دوم
امتیاز به عنوان زبان اول
IELTS-Listening
IELTS-Reading
IELTS-Writing
IELTS-Speaking
CBL Level
168.0 – 9.0 7.0 – 9.0 7.0 – 9.07.0 – 9.09
157.56.56.56.58
146.06.06.06.07
105.0-5.54.0-5.55.0-5.55.0-5.55-6
001.0-4.51.0-3.51.0-4.51.0-4.5Below 5

جدول زیر برابری سطوح مختلف معیارهای سنجش زبان در کانادا به نمرات آزمون زبان فرانسه تف را نشان میدهد.

امتیاز به عنوان زبان دوم
امتیاز به عنوان زبان اول
TEF-Listening
TEF-Reading
TEF-Writing
TEF-Speaking
CBL Level
16+298 +248 +371 +371+9
15280 – 297 233 – 247 349 – 370 349 – 3708
14249 – 279 207 – 232310 – 348310 – 3487
10181-248151-206226-309226-3095-6
00Below 181Below 151Below 226Below 226Below 5

امتیاز اختصاص داده شده به مدرک تحصیلی و مدت زمان تحصیلات: مطابق مقررات جدید امتیاز مربوط به مدرک تحصیلی متقاضیان مهاجرت در رده متخصصان پس از ارزشیابی مدرک تحصیلی آنها در کانادا توسط موسسه ارزشیابی مورد تایید اداره مهاجرت تعلق خواهد گرفت. جدول زیر نحوه توزیع امتیاز به مدرک تحصیلی و مدت زمان تحصیل متقاضیان را نشان میدهد.

سطح تحصیلات
امتیاز
دکترا ۲۵ امتیاز
فوق لیسانس یا دکترای حرفه‌ای ۲۳ امتیاز
دو مدرک بالای دیپلم که حداقل یکی از آنها سه سال یا بیشتر طول کشیده باشد۲۲ امتیاز
مدرک بالای دیپلم که دوره آن حداقل سه سال طول کشیده باشد (مانند لیسانس) ۲۱ امتیاز
فوق دیپلم (دو ساله)۱۹ امتیاز
فوق دیپلم ( یک ساله)۱۵ امتیاز
دیپلم۵ امتیاز

  امتیاز اختصاص داده شده به پیشنهاد کار رسمی از کارفرمای کانادایی: به متقاضیانی که بتوانند از کارفرمایی که در کانادا مشغول به کار و فعالیت اقتصادی است پیشنهاد رسمی کار دریافت کنند، هنگام درخواست مهاجرت در رده متخصصان ۱۰ امتیاز اختصاص داده خواهد شد. از طرفی داشتن پیشنهاد کار ۵ امتیاز دیگر هم در بخش سازگاری و انطباق پذیری به متقاضیان اختصاص می‌دهد (اگر ۱۰ امتیاز مربوط به سازگاری و انطباق پذیری را از بخش‌های دیگر آن کسب ننموده باشند).

امتیاز اختصاص داده شده به سابقه کار متقاضی: حداکثر ۱۵ امتیاز به سابقه کار در خارج از کانادا تعلق می‌گیرد. جدول زیر نحوه توزیع امتیاز سابقه کار را نشان می‌دهد.

سطح تحصیلات
امتیاز
یک سال ۹ امتیاز
بین دو تا سه سال ۱۱ امتیاز
بین چهار تا پنج سال۱۳ امتیاز
شش سال یا بیشتر۱۵ امتیاز

امتیاز اختصاص داده شده به سن متقاضی: مطابق سیستم جدید به متقاضیانی که سن آن‌ها بین ۱۸ تا ۳۵ سال باشد ۱۲ امتیاز تعلق می‌گیرد. متقاضیای که سن آن‌ها بیشتر از ۳۵ سال باشد به ازای یک سال اضافه سن، یک امتیاز از دست خواهند داد. در نتیجه متقاضیانی که ۴۷ سال یا بیشتر داشته باشند، هیچ امتیازی مربوط به سن خود دریافت نمی‌کنند. جدول زیر سیستم امتیاز اختصاص داده شده به سنین مختلف را نشان می‌دهد.

سن
امتیاز
سن
امتیاز
سن
امتیاز
زیر 18 سال0398443
19-35 12 407452
3611 416461
3710 425470
389434بالاتر از 470

امتیاز اختصاص داده شده به معیارهای سازگاری و انطباق پذیری: حداکثر ۱۰ امتیاز به این بخش اختصاص داده خواهد شد.

سطح تحصیلات
امتیاز
مهارت زبان خارجی همسر در سطح چهار معیار سنجش زبان کانادا است۵
متقاضی دو سال سابقه تحصیل در کانادا دارد۵
همسر متقاضی سابقه دو سال تحصیل در کانادا دارد۵
متقاضی یک سال سابقه کار تخصصی در کانادا دارد۱۰
همسر متقاضی یک سال سابقه کار در کانادا دارد۵
متقاضی پیشنهاد رسمی کار از کارفرمای کانادایی دارد۵
متقاضی یا همسر وی فامیل درجه اول در کانادا دارند۵

آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا بر اساس مقررات جدید هستید؟ همانطور که شاهد هستید قوانین مهاجرت به کانادا روز به روز پیچیده تر شده و نیاز به کمک کارشناسان صادق و ورزیده مهاجرت و تجارب ایشان بیش از پیش مشهود است. اگر مایل به مهاجرت به کانادا هستید اجازه بدهید تجارب بی نظیر مشاوران سازمان ما چراغ راه شما در این راه باشند. گام نخست در این راه بررسی اولیه شرایط شما توسط مشاوران مجاز مهاجرت است. شما میتوانید اطلاعات خود را با تکمیل فرم ارزیابی اولیه رایگان برای ما ارسال داشته و حداکثر پس از ۷۲ ساعت نتیجه آن را از طریق تلفن یا ایمیل دریافت دارید. توصیه ما این است که به محض احراز شرایط، مراحل تهیه و جمع آوری مدارک خود را با همکاری مشاوران ما آغاز نمایید و جز نخستین متقاضیانی باشید که مدارک خود را به اداره مهاجرت کانادا ارسال می‌نمایند.

اگر واجد شرایط نباشید چه راهی را باید در پیش گیرید؟ متاسفانه پروسه مهاجرت به کانادا امروزه دیگر پروسه ساده و سر راستی نیست. بسیاری از متقاضیان حال حاضر شرایط درخواست مهاجرت در این رده مهاجرتی را دارا نیستند ولی میتوانند با استفاده از راهنمایی های حرفه ای مشاوران ما در آینده بسیار نزدیک شرایط را احراز نموده و درخواست مهاجرت خود را ارسال کنند. اگر در این گروه متقاضیان قرار دارید اجازه بدهید مشاوران مجرب ما برنامه ریزی های لازم را برای شما انجام دهند. شما میتوانید پرسش های خود را در این زمینه از طریق فرم زیر و یا تماس مستقیم با سازمان خدمات مهاجرتی و تحصیلی راستین کانادا مطرح نمایند.

فرم تماس آنلاین

شماره تلفن

موضوع

پیام شما


لطفا قبل از ارسال فرم حروف و اعدادی را که در شکل زیر میبینید در داخل مستطیل وارد نمایید.
captcha

.

این اطلاعات در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ منتشر یا اصلاح شده است. ارائه اطلاعات در این سایت به منزله مشاوره حقوقی نیست. این اطلاعات و مقررات در هر زمان قابل تغییر است.

[ بازگشت به صفحه نخست ]   [ بازگشت به صفحه قبلی ]

Return to Top ▲Return to Top ▲